Fastigheter och Mäklare

Kategorin fastigheter och mäklare berättar ganska tydligt genom sitt namn vad den handlar om. Här har vi en tydlig avgränsning mot allt som har att göra med bostäder, företagslokaler, lager samt handel med dessa.

En fastighet i vardaglig tal avser vanligtvis en byggnad, vilket är felaktigt. Faktum är att även en tomtmark som finns kring en byggnad är del av fastigheten. Sedan 2004 är tredimensionell fastighetsbildning möjlig genom en ändring av Jordabalken. Tidigare kunde en fastighet endast avgränsas horisontellt vilket innebar vissa problem för ägandeförhållandena, t.ex. i Stockholms tunnelbana.

En mäklare är en person som förmedlar egendom som fastigheter, fartyg, aktier eller värdepapper. I dagligt tal avses vanligtvis fastighetsmäklare. En fastighetsmäklare ägnar sig yrkesmässigt åt att förmedla fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.