Industri och Transporter

Industri kommer av latinets industria, som betyder flit/sysselsättning. Industrin står för framställning av produkter genom att råvaror förädlas. I striktare betydelse kallas detta för tillverkningsindustri. Utöver tillverkningsindustrin finn fler detaljerade grenar som råvaruindustri, textilindustri, byggindustri, bilindustri.

Transporter handlar i detta fall om främst varutransporter till och från industrier. Transporter sker både på väg, järnväg och med flyg. De förstnämnda är vanligast för varitransporter inom Sverige eftersom det är dyrt att flygtransportera råvaror och produkter från industrin. Tidsbesparingen väger sällan upp den ökade kostnaden.